دانلود شیپ فایل GIS موقعیت گسل ها در تهران

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS موقعیت گسل ها در تهران

 دارای فیلد:

  • نوع گسل می باشد و گسل های اصلی و فرعی و موقعیت هر یک از این گسل ها را نمایش می دهد و …