دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه چهار تهران

17,850 تومان

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه چهار تهران

 دارای فیلدهای:

  • کد
  • مساحت هر یک از کاربریها
  • محیط هر یک از کاربریها
  • و …