دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه دو تهران

26,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه دو تهران

 دارای فیلدهای:

  • نام
  • کد نوسازی شهرداری
  • مساحت هر یک از کاربریها
  • محیط هر یک از کاربریها
  • و …