دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه دوازده تهران

12,750 تومان

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه دوازده تهران

 دارای فیلدهای:

  • نام
  • کد
  • مساحت هر یک از کاربریها
  • محیط هر یک از کاربریها
  • و …