دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی بندرعباس

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی بندرعباس شامل 10شیپ فایل زیر:
  • کاربری آموزشی
  • کاربری درمانی
  • کاربری فضای سبز
  • کاربری باغات
  • کاربری مسکونی
  • کاربری نظامی
  • کاربری صنعتی
  • کاربری تجاری
  • کاربری بایر
  • شبکه معابر