دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی استان خوزستان

26,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی استان خوزستان شامل همه کاربریهای:
  • اراضی آیش
  • اراضی باتلاقی و مانداب
  • اراضی باغی
  • اراضی فاقد پوشش گیاهی
  • بیشه زار و بوته زار
  • دریاچه و مخزن سد و …
  • زراعت آبی و دیم
  • محدوده شهرها
  • مراتع (خوب، فقیر، متوسط)
  • و …