دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان کردستان

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان کردستان شامل 11 شیپ فایل زیر:
 • محدوده شهرستان ها
 • محدوده بخش ها
 • محدوده دهستان ها
 • شهرها
 • توپوگرافی
 • رودخانه ها
 • مسیل ها
 • خطوط گسل
 • زمین شناسی
 • جاده ها
 • معادن