دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان فارس

17,850 تومان

دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان فارس شامل 8 شیپ فایل زیر:
  • محدوده شهرستان ها
  • محدوده بخش ها
  • محدوده دهستان ها
  • شهرها
  • رودخانه ها
  • خطوط گسل
  • زمین شناسی
  • جاده ها