دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان ایلام

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان ایلام شامل 11 شیپ فایل زیر:
 • محدوده شهرستان ها
 • محدوده بخش ها
 • محدوده دهستان ها
 • شهرها
 • توپوگرافی استان
 • توپوگرافی شهر
 • رودخانه ها
 • مسیل های اصلی و فرعی
 • خطوط گسل
 • زمین شناسی استان
 • جاده ها