دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان اردبیل

17,850 تومان

دانلود شیپ فایل GIS عوارض طبیعی و مصنوع استان اردبیل شامل 10 شیپ فایل زیر:
  • محدوده استان
  • محدوده شهرستان ها
  • محدوده دهستان ها
  • توپوگرافی
  • رودخانه ها
  • مسیل ها
  • خطوط گسل
  • زمین شناسی
  • جاده ها
  • معادن