دانلود شیپ فایل GIS شبکه معابر شهر تبریز

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS شبکه معابر شهر تبریز
  • شیپ فایل شبکه معابر شهر تبریز به صورت خطی

دارای فیلدهای نوع معبر، نام فارسی معبر، سلسله مراتب معبر، وجود و یا عدم وجود پل، مصالح رویه معبر، تقاطع ها و …