دانلود شیپ فایل GIS ایستگاههای کلیماتولوژی هواشناسی ایران

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS ایستگاههای کلیماتولوژی هواشناسی ایران
  • شیپ فایل 2746 ایستگاه کلیماتولوژی هواشناسی کل کشور به صورت نقطه ای

دارای فیلدهای کد و نام ایستگاه، موقعیت و طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع و …