دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک جدول مختصات نقاط قطعات تفکیکی

42,900 تومان

برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی با دستور Ap از مسیر مربوطه، از دستور  it   استفاده نمایید.

  • موضوعاتی را که می خواهید مختصات تقاطعشان را بدست آورید، انتخاب کنید.  
  • سپس جهت شماره گذاری و موقعیت نمایش جدول مختصات را مشخص نمایید.