دانلود لیسپ اتوکد پخ زدن (Chamfer) بین دو لاین با طول پخ دلخواه

17,850 تومان

دانلود لیسپ اتوکد پخ زدن (Chamfer) بین دو لاین با طول پخ دلخواه

شما با دانلود این لیسپ  و فراخوانی آن در اتوکد با دستور Ap از  مسیر مربوطه، و با دستور LC  می توانید به راحتی در محل تقاطع دو مسیر یا معبر، پخ با طول مشخص داشته باشید.