دانلود لیسپ اتوکد ترسیم شبکه بندی (GRID) نقشه با فواصل دلخواه

31,350 تومان

دانلود لیسپ اتوکد ترسیم شبکه بندی (GRID) نقشه با فواصل دلخواه

این لیسپ برای ترسیم شبکه بندی یا همان GRID نقشه با فواصل دلخواه شما نوشته شده است.  برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور Ap از  مسیر مربوطه، باید از دستور Dgrid استفاده نمایید.