شناسنامه آبادیهای استان زنجان در سالهای 1345تا 1375

28,200 تومان

شناسنامه  آبادیهای استان زنجان در سالهای 1345تا 1375شامل : 
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • آمار جمعیت ( به تفکیک مرد و زن)
    • تعداد خانوار
    • و …