شناسنامه آبادیهای استان آذربایجان شرقی در سالهای 1345تا 1365

28,200 تومان

شناسنامه  آبادیهای استان آذربایجان شرقی در سالهای 1345تا 1365شامل : 
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • آمار جمعیت ( به تفکیک مرد و زن)
    • تعداد خانوار
    • و …