دانلود شناسنامه و آمار تفصیلی سال 1390 آبادیهای استان آذربایجان شرقی

28,200 تومان

شناسنامه و آمار تفصیلی آبادیهای استان آذربایجان شرقی در سال 1390 شامل : 
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • وضع طبیعی آبادی (دشتی، کوهپایه ای، جلگه ای، کوهستانی و …)
    • نوع راه دسترسی آبادی
    • وضع آبادی از نظر سکونت و …