دانلود شناسنامه آبادیهای شهرستان زابل سال 1345

28,200 تومان

شناسنامه آبادیهای شهرستان زابل سال 1345 شامل:

  • آمار جمعیت کل و تعداد خانوار هر روستا
  • وضع طبیعی آبادی و نوع راه دسترسی آبادی
  • نوع و تعداد فعالان کشاورزی و تعداد دام
  • انواع محصولات زراعی و باغی
  • امکانات موجود در روستا
  • و …