دانلود شناسنامه آبادیهای شهرستان خاش سال 1365

28,200 تومان

شناسنامه آبادیهای شهرستان خاش سال 1365 شامل:

  • آمار جمعیت کل و تعداد خانوار هر روستا
  • جمعیت 6 ساله و بیشتر، جمعیت باسواد و جمعیت شاغل
  • وضع طبیعی آبادی و نوع راه دسترسی آبادی
  • نوع و تعداد فعالان کشاورزی و تعداد دام
  • امکانات موجود در روستا
  • و …