دانلود شناسنامه آبادیهای سال 1365 و 1375 استان آذربایجان غربی

28,200 تومان

شناسنامه  آبادیهای استان آذربایجان غربی در سال 1365 و 1375شامل : 
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • آمار جمعیت ( به تفکیک مرد و زن)
    • تعداد خانوار
    • و …