دانلود شناسنامه آبادیهای استان خوزستان سال 1355

28,200 تومان

شناسنامه آبادیهای استان خوزستان سال 1355 شامل : 

    • آمار جمعیت کل و تعداد خانوار هر روستا
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • وضع طبیعی آبادی (دشتی، کوهپایه ای، جلگه ای، کوهستانی و …)
    • نوع راه دسترسی آبادی
    • وضع آبادی از نظر سکونت
    • امکانات موجود در روستا (آموزشی، مذهبی، اداری، بهداشتی، و …)
    • و …