دانلود شناسنامه آبادیهای استان خوزستان سال 1355

28,200 تومان

شناسنامه آبادیهای استان خوزستان سال 1355 شامل : 

  • آمار جمعیت کل و تعداد خانوار هر روستا
  • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
  • وضع طبیعی آبادی (دشتی، کوهپایه ای، جلگه ای، کوهستانی و …)
  • نوع راه دسترسی آبادی
  • وضع آبادی از نظر سکونت
  • امکانات موجود در روستا (آموزشی، مذهبی، اداری، بهداشتی، و …)
  • و …