دانلود آمار جمعیت کل کشور در سال 1355

28,200 تومان

آمار جمعیت کل کشور در سال 1355 شامل : 
    • تقسیمات سیاسی مناطق روستایی و شهری شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان و نام آبادی
    • کد آبادی منطقه شهری و روستایی
    • آمار جمعیت کل آبادی ها