دانلود آمار جمعیت استان خوزستان در سالهای 75-1345

28,200 تومان

آمار جمعیت استان خوزستان در سالهای 1345 تا 1375 استان خوزستان شامل : 
    • تقسیمات سیاسی مناطق روستایی و شهری شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان و نام آبادی
    • کد آبادی منطقه شهری و روستایی
    • آمار جمعیت کل منطقه شهری و روستایی در سالهای 1345، 55، 65 و 75
    • آمار جمعیت بیش از 5800 نقطه شهری و روستایی در استان خوزستان