دانلود آمار جمعیت استان تهران سال 1375

23,200 تومان

آمار جمعیت استان تهران در سال 1375 شامل : 
    • تقسیمات سیاسی مناطق روستایی و شهری شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان و نام آبادی
    • کد آبادی منطقه شهری و روستایی
    • آمار جمعیت مرد و زن و خانوار کل منطقه شهری و روستایی در سال 1375
    • آمار جمعیت بالای 10 ساله و 6 ساله
    • جمعیت با سواد
    • جمعیت شاغل و بیکار
    • و …