دانلود آمار جمعیت استان اردبیل در سال 1375

28,200 تومان

آمار جمعیت استان اردبیل در سال 1375 شامل : 
  • تقسیمات سیاسی مناطق روستایی و شهری شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان و نام آبادی
  • کد آبادی منطقه شهری و روستایی
  • آمار جمعیت مرد و زن و خانوار کل منطقه شهری و روستایی در سال 1375
  • آمار جمعیت بالای 10 ساله و 6 ساله
  • جمعیت با سواد
  • جمعیت شاغل و بیکار
  • و …