نقشه شهرستان آبدانان – ایلام – فایل اتوکدی و PDF

28,200 تومان

نقشه شهرستان آبدانان شامل:

    • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
    • نحوه دسترسی به آنها
    • نوع راههای شهری و روستایی ( آسفالته، شوسه، خاکی و … )
    • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
    • مرزبندی شهرستان، بخش ها و دهستان ها