نقشه استان لرستان – کل شهرستانها – فایل اتوکدی و PDF

38,700 تومان

نقشه استان لرستان شامل:

  • موقعیت جغرافیایی شهرستانها
  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی ( آسفالته، شوسه، خاکی و … )
  • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
  • مرزبندی شهرستان، بخش ها و دهستان ها