دانلود نقشه اتوکدی شهرستان گلوگاه – استان مازندران

10,500 تومان

نقشه اتوکدی شهرستان گلوگاه شامل:

  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
  • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
  • مرزبندی شهرستان، بخش ها و دهستان ها