دانلود نقشه اتوکدی شهرستان سمنان – استان سمنان

10,500 تومان

نقشه اتوکدی شهرستان سمنان شامل:

    • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
    • نحوه دسترسی به آنها
    • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
    • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
    • مرزبندی شهرستان، بخش ها و دهستان ها