دانلود نقشه اتوکدی شهرستان داراب – استان فارس

23,200 تومان

نقشه اتوکدی شهرستان داراب شامل:

  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
  • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
  • مرزبندی شهرستان، بخش ها و دهستان ها
  • کد آبادی هر روستا