دانلود نقشه اتوکدی استان فارس – کلیه شهرستانها

33,700 تومان

نقشه اتوکدی استان فارس شامل:

  • موقعیت جغرافیایی شهرستان ها
  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
  • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
  • مرزبندی شهرستان، بخش ها و دهستان ها
  • کد آبادی هر روستا